تنظیم اکاونت پرداختی شما

برداشت پول

استفاده از Coinbase

استفاده از Paypal

استفاده از مبایل تاپ-آپ

استفاده از Payoneer

استفاده از Transpay

استفاده از پرداخت توسط مبایل(مبایل مانی)